REGLER FÖR BILUTHYRNING

Detta uthyrningsföretag tillämpar nedanstående regler, vilka fastställts av Biluthyrarna Sverige AB i samråd med Rikspolisstyrelsen.
1. Giltigt körkort skall uppvisas. Detta kontrolleras och noteras. Vid misstanke om felaktighet vidtages åtgärder.
2. Fullständiga personuppgifter med adress och telefonnummer till bostad och arbetsplats kontrolleras och noteras. Personuppgifterna kontrolleras mot företagets aktuella varningslistor. Personer som förekommer i dessa listor får ej hyra bil.
3. Utländsk medborgare skall dessutom uppvisa giltigt pass. Uppgifterna noteras. (Gäller ej nordiska medborgare.)
4. Uthyrning via ombud accepteras ej.
5. Deposition / förskottsbetalning tillämpas vid kontantbetalning.
6. Vid betalning med kontokort eller annat betalningsdokument, kontrolleras dessa.
7. Personer påverkade av alkohol, narkotika eller andra droger får ej hyra bil.
8. I övrigt tillämpas de av Biluthyrarna Sverige fastställda villkoren enligt
hyresavtalet.

9. HT:s ansvar och ersättningsskyldighet per skademoment vid skada på eller förlust av fordonet samt vid körning utanför Sverige utan tillstånd från UH.  Hyresgäst  ( HT) förbinder sig att ta del av och godkänna av ED Bussresor (UH) anvisad skadedokumentation före avfärd. Hyrd tilläggsutrustning omfattas inte av skadekostnadsreducering/eliminering HT kan mot särskild avgift s.k. skadekostnadsreducering (SKR), vars storlek anges på första sidan av detta avtal, minska sin ersättningsskyldighet för varje skademoment.
Efter sådan reducering begränsas HT’s ersättningsskyldighet till det belopp inkl moms som anges ovan inom parentes inom respektive skademoment. Vid nyttjande av fordonets rättsskyddsförsäkring debiteras HT’s självrisk enligt försäkringsbolagets villkor oavsett om SKR tecknats.
SKR gäller inte för skador som inträffat utanför Sverige. Har UH godkänt användning i annat land utsträcks SKR till ifrågavarande land/länder. SKR gäller inte om fordonet stjäls med nyckel.
För att SKR skall gälla måste HT uppfylla ordinarie skyldigheter vid skadefall, t ex omedelbart lämna skadeanmälan till UH. Vid parkeringsskador, eller om annan bilförare smitit, krävs polisanmälan och om möjligt vittnesuppgifter.
Är föraren under 24 år och vållande till skada utgår ett “ungdomsskadekostnadsuttag” om SEK 3 000: – inkl moms utöver vad som ovan sagts och oavsett om HT tecknat SKR.
Tecknad SKR friskriver inte HT från ansvar för reparationskostnader för skador som uppstått genom vårdslöshet, t ex slarvigt lastad bil, fläckad eller trasig inredning, sönderbrutna reglage, feltankning och liknande.

10. Begränsning av skada

Det åligger såväl HT som UH att vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Försummas detta, bär respektive sin del av kostnaden

SkadekostnaderSjälvriskReducerad självrisk 
Vagnskada125003500
Trafiksjälvrisk75003750
Stöld
50002500
Stöld med nyckel
MarknadsvärdeMarknadsvärde
Brandskada
50002500
Glasskada50002500
Bärgning och räddning50002500
Höjdledsskada1500010000
Utlandskörning utan tillstånd5000